Elysium Member

129,000 บาท

รายละเอียด

รายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

 • เนื้อหาทั้งหมด 194
 • ระยะเวลา 50 hours
 • จำนวนผู้เข้าเรียน 817

เนื้อหาคอร์สนี้

 • เอกสารประกอบหลักสูตร 0/11

  • เอกสาร Us Stock Options 1
  • เอกสาร Technical 1
  • เอกสาร Wall St 101
  • เอกสาร Psychology And Mindset of Specculator #1
  • เอกสาร Psychology And Mindset of Specculator #2
  • เอกสาร Technical 2
  • เอกสาร Us Stock Options 2
  • ตารางการคำนวน CALCULATOR Us stock options 2
  • เอกสาร Us Stock Options 3
  • ตารางการคำนวน CALCULATOR Us stock options 3
  • เอกสาร Us Stock Options 4
 • เนื้อหาคอร์ส 0/183

  • 06/07/65 Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 05/07/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 01/07/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 30/06/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 29/06/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 28/06/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 24/06/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 23/06/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 22/06/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 21/06/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 17/06/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 15/06/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 14/06/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 13/06/65 ย้อนหลังLive Special By โค้ชแทม
  • 10/06/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 08/06/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 07/06/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 06/06/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 03/06/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 02/06/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 01/06/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 27/05/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 26/05/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 25/05/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 24/05/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 23/05/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 20/05/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 19/05/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 18/05/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 17/05/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 16/05/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 13/05/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 12/05/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 11/05/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 10/05/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 09/05/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 06/05/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 05/05/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 04/05/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 03/05/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 02/05/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 29/04/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 28/04/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 27/04/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 26/04/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 25/04/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 22/04/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 21/04/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 20/04/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 19/04/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 18/04/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 14/04/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 13/04/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 12/04/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 08/04/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 07/04/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 06/04/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 05/04/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 04/04/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 01/04/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 31/03/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 30/03/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 29/03/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 28/03/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 25/03/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 24/03/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 23/03/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 22/03/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 21/03/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 18/03/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 17/03/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 16/03/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Speed​ Trade by โค้ชเฟม – โค้ชเนส
  • 15/03/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 14/03/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 11/03/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 10/03/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 09/03/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 08/03/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชเฟม
  • 07/03/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 04/03/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 03/03/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade , Trading View by โค้ชเฟม
  • 02/03/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 01/03/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 28/02/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 25/02/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส – โค้ชเนส
  • 24/02/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชนัท – โค้ชเฟม Big Short และ Speed Trade
  • 22/02/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 18/02/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 17/02/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 16/02/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 15/02/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 14/02/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 11/02/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 10/02/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 09/02/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 08/02/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 07/02/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 04/02/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 03/02/65 ย้อนหลัง Live Coaching สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trading View by โค้ชเฟม
  • 02/02/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 01/02/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 31/01/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 28/01/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 27/01/65 ย้อนหลังการคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 26/01/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 25/01/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 24/01/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 21/01/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 20/01/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 19/01/65 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 18/01/65 ย้อนหลังสอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 14/01/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 13/01/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 12/01/65 ย้อนหลัง Live Special The Big Short 2022 By โค้ชนัท
  • 11/01/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 10/01/65 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 07/01/65 ย้อนหลัง การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 06/01/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 28/01/65 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 05/01/65 ย้อนหลังLive Trading Options แนะนำการใช้งานโปรแกรม Discord By โค้ชนัท
  • 23/12/64 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 21/12/64 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 20/12/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 16/12/64 ย้อนหลัง Live Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 15/12/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 14/12/65 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 13/12/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 09/12/64 ย้อนหลังLive Trading Options By โค้ชนัท
  • 06/12/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 02/12/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 01/12/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชเฟม-โค้ชเนส
  • 29/11/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 26/11/64 ย้อนหลัง Live Coaching : การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 24/11/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 23/11/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 22/11/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 19/11/64 ย้อนหลัง Live Coaching : การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 18/11/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 17/11/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 16/11/64 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 15/11/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 12/11/64 ย้อนหลัง Live Coaching : การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 11/11/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 10/11/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 09/11/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 08/11/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 05/11/64 ย้อนหลัง Live Coaching สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trading View by โค้ชเฟม
  • 04/11/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 03/11/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 02/11/64 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 01/11/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 29/10/64 ย้อนหลังLive Coaching : การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 28/10/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 27/10/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 26/10/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 25/10/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 22/10/64 ย้อนหลัง Live Coaching : การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 21/10/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 20/10/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 19/10/64 ย้อนหลัง สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 18/10/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 15/10/64 ย้อนหลัง Live Coaching : การคัดกรองตัวหุ้นและตรวจการบ้าน by โค้ชเนส
  • 14/10/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 13/10/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 12/10/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Q&A ตั้งคำถามหาคำตอบและ Day Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 11/10/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 08/10/64 ย้อนหลัง Live Coaching สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trading View by โค้ชเฟม
  • 07/10/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 06/10/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 05/10/64 ย้อนหลัง Live Coaching สอนการใช้งานโปรแกรมซื้อขายพื้นฐาน Trader Work Stations by โค้ชบีม
  • 04/10/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 30/09/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 28/09/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Live Trade Speed Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 27/09/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 24/09/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Live Trade TF Day พื้นฐาน by โค้ชเนส
  • 23/09/64 ย้อนหลัง Live Trading Options By โค้ชนัท
  • 22/09/64 ย้อนหลัง Live Trading Options : การทำกำไร Big Shot ในช่วงเกิดวิกฤต By โค้ชนัท
  • 21/09/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Live Trade Speed Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม
  • 20/09/64 ย้อนหลัง Live Special By โค้ชแทม
  • 17/09/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Live Trade TF Day พื้นฐาน by โค้ชเนส
  • 16/09/64 ย้อนหลัง Live Trading Options : เพิ่มตัวหุ้นในกระดานหุ้น Tradingview By โค้ชนัท
  • 15/09/64 ย้อนหลัง Live Trading Options : การตั้ง Stop loss By โค้ชนัท
  • 14/09/64 ย้อนหลัง Live Coaching : Live Trade Speed Trade พื้นฐาน by โค้ชเฟม

เสียงตอบรับจากคอร์สนี้

129,000 บาท